Občianske združenie

PREAMBULA

    Občianske združenie Lidovec je dobrovoľným nezávislým záujmovým združením občanov obce Solčany, ktoré sa venuje príprave, tvorbe a prezentácii umeleckých folklórnych programov, dokumentácii tradičnej ľudovej kultúry v regióne pôsobenia a usporadúva podujatia propagujúce túto kultúru.

    Prvoradým cieľom je vytvoriť zdravé jadro, ktoré by ľudsky a duchovne formovalo a pomáhalo obyvateľom obce Solčian a okolia nájsť svoje miesto v živote a spoločnosti, vybrať si z ponúknutých kultúrnych aktivít a zapojiť sa do jeho činnosti. Adresátom pôsobenia Lidovca je široká laická i odborná verejnosť.Svoj názov nesie po kopci nachádzajúcom sa v blízkosti obce, kde v minulosti dochádzalo k paseniu dobytka a v zime k sánkovaniu a iným zimným radovánkam, ktoré spomínajú starí obyvatelia obce.

    Lidovec sa usiluje o rozvíjanie a propagáciu prejavov tradičnej kultúry v obci Solčany a v celom mikroregióne Západný Tríbeč. Snaží sa o vyhľadávanie, uchovávanie, udržiavanie a propagovanie ľudových piesní a zvyklostí, zvykoslovia, tradičného odevu a nárečia regiónu.

    Lidovec plánuje budovať medzi obyvateľmi spoločensko-historicko-kultúrnu spolupatričnosť k obci a regiónu, posilniť miestny lokálpatriotizmus a tak prispieť k budovaniu svojbytnej identity obyvateľstva.

    Cieľom Lidovca je aj vytvárať podmienky pre kvalitné využívanie voľného času pre mládež, poskytnúť možnosť uplatnenia mladým talentom v domácom prostredí, metodicky pôsobiť a vytvárať odborné zázemie v záujme skvalitňovania vlastnej činnosti.